НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

(обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2005 г.)

Споделете

GoTop