НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

(обн. ДВ. бр.95 от 8.12.2015 г.,в сила от 08.12.2015 г.)

Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание.

Споделете

GoTop