НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

(обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.)

Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

Споделете

GoTop