Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(обн. ДВ. бр.68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.)

Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

Споделете

GoTop