НАРЕДБА № 9 от 8.08.2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност

Отменена с НАРЕДБА № 3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност (Обн. – ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.)

Споделете

GoTop