НАРЕДБА № РД-06-10 от 24 август 2023 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които трябва да разполагат стратеги-ческите обекти по § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на закона

(публ. 10.10.2023 г.)

Споделете

GoTop