НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“

(обн. ДВ. бр.96 от 2 декември 2016 г., …, доп. ДВ. бр.56 от 23 юни 2020 г., в сила от учебната 2017 – 2018 г.) Приета с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. (публ. 23.06.2020 г.)

Споделете

GoTop