НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“

(Обн. – ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г., в сила от учебната 2016-2017 г.)

Споделете

GoTop