НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Електрообзавеждане на кораба“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Споделете

GoTop