НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за oбразователно-квалификационна степен „бакалавър“

(акт. 11.01.2024 г.)

Споделете

GoTop