Наредба за отменяне на Наредба № 16 от 2016 г. за управлението на качеството в институциите (ДВ, бр. 100 от 2016 г.), на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (ДВ, бр. 4 от 2001 г.) и на Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания (ДВ, бр. 11 от 2009 г.) (обн. – ДВ. бр.100 от 15.12.2017 г. )

(обн. – ДВ. бр.100 от 15 декември 2017 г. )

Наредбата отменя
Наредба № 16 от 2016 г. за управлението на качеството в институциите (ДВ, бр. 100 от 2016 г.);
Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (ДВ, бр. 4 от 2001 г.)
Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания (ДВ, бр. 11 от 2009 г.)

Споделете

GoTop