НАРЕДБА за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

(обн. – ДВ, бр. 28 от 05.04.2011 г.; … изм. и доп. ДВ. бр.56 от 30 юни 2023 г.) Приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г. (акт. 04.07.2023 г.)

Споделете

GoTop