НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

(Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Споделете

GoTop