НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

(обн. – ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; … изм., бр. 30 от 31.03.2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) (посл. акт. 09.01.2023 г.) Приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

Споделете

GoTop