Постановление № 12 от 26 януари 2024 г. за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредбата е приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.)

Споделете

GoTop