Постановление № 138 от 29 април 2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за работа с деца и ученици от уязвими групи

(обн. ДВ. бр.39 от 1 май 2024 г.)
В сила от 01.05.2024 г.

Споделете

GoTop