Постановление № 149 от 29 април 2024 г. за допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности

(oбн. ДВ. бр.39 от 1 май 2024 г.)
В сила от 01.05.2024 г.

Споделете

GoTop