Постановление № 50 от 13 март 2024 г. за изменение на Наредбата за приобщаващото образование

Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.)

Споделете

GoTop