X Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“ от 1996 г.

(Отменена с параграф единствен от заключителните разпоредби на Постановление № 165 от 12 юли 2022 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ – ДВ, бр. 55 от 15 юли 2022 г., в сила от 19.07.2022 г.) (публ. 16.09.2022 г.)

Споделете

GoTop