Изпълнителна агенция „Програма за образование“

Изпълнителна агенция „Програма за образование“

Изпълнителна агенция „Програма за образование“

sf.mon.bg


Споразумение за многогодишна подкрепа за изпълнение на Плана за оценка на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. между Министерството на образованието и науката на Република България, Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, подписано на 25 юли 2023 г. (публ. 13.03.2024 г.)

Ратифицирано със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 8 февруари 2024 г., ДВ, бр. 16 от 2024 г. В сила от 23 февруари 2024 г. Обнародвано в ДВ. бр.20 от 8 март 2024 г.


Отворена процедура за кандидатстване чрез подбор на проектни предложе-ния BG05SFPR001-3.004 „Подкрепа за развитие на проектна докторантура“ по Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. (публ. 13.03.2024 г.)

Крайният срок за кандидатстване/представяне на проектни предложения е 22.04.2024 г., 17:30 часа, чрез ИСУН. Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).


Процедурата за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г. е отворена (публ. 31.01.2024 г.)

Първи срок на кандидатстване: начална дата – 22 януари 2024 г., краен срок на кандидатстване – 22 май 2024 г.23:59 часа


Разяснения във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Модернизация на висшите училища“

(Дата на публикуване: 15.07.2022 г.)


Покана за провеждане на обществено обсъждане на проекта на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г.

Покана за провеждане на обществено обсъждане

Проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (приложение към поканата)

(Дата на публикуване: 08.07.2021 г.)

Желаещите да участват в общественото обсъждане, което ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 28 юли 2021 г. (сряда) от 10:00, чрез платформа Zoom, може да заявят своя интерес до 27.07.2021 г. на електронен адрес: [email protected]

За бележки, становища и предложения по проекта на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г.: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6179 до 09.08.2021 включително


GoTop