Национален план за възстановяване и устойчивост


ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ
ЗА НЕРЕДНОСТИ


РАБОТНА СРЕЩА „STEM ЦЕНТРОВЕ И ИНОВАТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ – МАТЕРИАЛИ (публ. 20.02.2023 г.)


ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ПРОЦЕДУРИ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 1 „STEM ЦЕНТРОВЕ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

Приключила процедура: BG-RRP-1.013 „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“

ОТВОРЕНА процедура: BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“

ОТВОРЕНА процедура: BG-RRP-1.017 – „Концепция за STEM среда“


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 2 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Приключила процедура: BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

Приключила процедура: BG-RRP-1.011 – „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“

Приключила процедура: BG-RRP-1.012 – „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“

Приключила процедура: BG-RRP-1.014 – „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“

ОТВОРЕНА процедура: BG-RRP-1.016 – „Изграждане на кампуси“


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 3 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ“

Приключила процедура: BG-RRP-1.008 – А1 „Младежки центрове (в областни градове)“

Приключила процедура: BG-RRP-1.009 – А2 „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“

Процедура: „Създаване на национален фокусен център“


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 4 „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТИ“

Приключила процедура: BG-RRP-2.004 – „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“

Приключила процедура: BG-RRP-2.005 – „Изграждане на връзки (туининг)“

ОТВОРЕНА процедура: BG-RRP-2.013 – „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България – 2“

Покана за предстоящи конкурси по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.) и възможности за финансиране на подадени и високо оценени от Европейската комисия (ЕК) проектни предложения, подадени от български висши училища и научни организации, по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) (публ. 15.11.2022 г.)


РЕФОРМИ

Политика на Министерството на образованието и науката за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и мерките за докладване и коригиране на сериозни нередности като Структура за наблюдение и докладване по Плана за възстановяване и устойчивост, утвърдена със Заповед № РД09-3531/01.11.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 01.11.2023 г.)

Примери за установяване на нередности и приложени мерки за борба с измамите (публ. на 31.10.2023 г.)


GoTop