Административно обслужване


НАЧИНИ, ПО КОИТО ГРАЖДАНИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ

(публ. 16.03.2020 г., последно акт. 07.12.2023 г.)

Гражданите и представителите на юридическите лица могат да подават заявления, предложения, сигнали, жалби по следните начини:

 • на място – в Центъра за административно обслужване на министерството, разположен във фоайе-партер „Запад“ в сградата на МОН на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2А всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа без прекъсване;
 • по пощата – заявлението (по образец) с приложени необходимите документи за извършване на услугата;
 • по електронен път – през Портала на електронното управление www.egov.bg – само за електронните административни услуги;
 • по електронна поща на e-mail: [email protected];
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/ при спазване на процеса по заявяване и с цел коректно определяне на получател на резултата:
  • за потребители физически лица – подаването се осъществява през профила на физическото лице;
  • за потребители юридически лица – подаването се осъществява през профила на юридическото лице.

ВАЖНО: документи от юридически лица, изпратени чрез ССЕВ от профил на физическо лице, няма да бъдат регистрирани в МОН.

 • На основание чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс писменото искане следва да съдържа:
 1. пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда;
 2. естеството на искането;
 3. дата;
 4. подпис на заявителя;
 5. мобилен или стационарен телефонен номер, ако има такъв;
 6. избор на приложим за съответната услуга начин за предоставяне на резултата от услугата:
  а) на електронен адрес съгласно Закона за електронното управление;
  б) в профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление;
  в) на посочения от заявителя адрес;
  г) на гише;
 7. други задължителни елементи, ако такива са предвидени в специален закон.
 • Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
 • За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:
  • имената по документ за самоличност и адресът (постоянен или настоящ) – за българските граждани;
  • имената по документ за самоличност, личният номер и адресът – за чужденец;
  • фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
  • подпис.

GoTop