Приобщаващо образование

Приобщаващо образование

Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование. То е насочено към всички деца и ученици, като включва процеса на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик. Целта на приобщаващото образование е осигуряването на подкрепа на разнообразните потребности на децата и учениците чрез включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето, развитието и участието на децата и учениците в живота на общността. Основен документ, който регламентира условията и реда за осигуряването на тази подкрепа, е държавният образователен стандарт за приобщаващото образование – Наредба за приобщаващото образование.

GoTop