Регистри

Информация във връзка с производството за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Информационният регистър е на адрес: https://rq.mon.bg/home

Повече информация

(публ. 31.03.2020 г.) На основание чл. 231, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование от 1-во до 15-о число на месец ноември и април на всяка година се подават заявленията и приложените към тях документи във връзка с производството за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

РЕГИСТРИ

РЕГИСТЪР НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИСТЪР НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И/ИЛИ ПРИДОБИТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОЛЕЖИ

Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година, приет с Решение № 994 на Министерския съвет от 09 декември 2022 г. (обн. ДВ. бр. 100 от 16 декември 2022 г.)(публ. 16.12.2022 г.)

Списък на средищните детски градини и училища в Република България , приет с Решение № 850 на Министерския съвет от 30 ноември 2023 г. (публ. 11.12.2023 г.)

РЕГИСТЪР APOSTILLE

РЕГИСТЪР НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА / Accredited Higher Schools in Bulgaria

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС „ДОКТОР“ В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕГИСТЪР НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВАЩИ, ПРЕКЪСНАЛИ И ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ


РЕГИСТЪР ЗА АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛИ И СТУДЕНТИ по реда на чл. 95а, ал. 1 от ЗВО (публ. 10.01.2022 г.)

РЕГИСТЪР НА БАНКИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ТИПОВ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ (актуализиран на 31.01.2020 г.)

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТЪР НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС № 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2024 година (актуализиран на 15.01.2024 г.)


GoTop