Съдържание

Новини

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Министерството на образованието и науката, в качеството си на програмен оператор по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) за програмния период 2009-2014 г., публикува покана за набиране на предложения за финансиране на действия за двустранно сътрудничество,  финансирани от Фонда за двустранно сътрудничество на програмата.

По поканата могат да кандидатстват официално признати (акредитирани образователни и обучителни институции), в т. ч. училища, висши училища, центрове за професионално обучение от България, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, в партньорство с официално признати образователни и обучителни институции, вкл. висши училища, изследователски институции, частен сектор – предприятия и социални партньори, които сътрудничат с образователни и обучителни институции, публични и частни организации, вкл. с нестопанска цел и неправителствени организации.

Допустимите дейности за финансиране са:

  1. Участие в конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми;
  2. Учебни посещения (до 5 дни, вкл. дните за пътуване);
  3. Посещения на експерти (до 5 дни, вкл. дните за пътуване);
  4. Предпроектни проучвания и подготовка на социално-икономически анализи;
  5. Организиране на конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми.

Периодът за изпълнение на дейностите, финансирани по поканата е от 30 юни 2016 г. до 31 януари 2017 г. Минималният и максималният размер на отпусканата безвъзмездна помощ са съответно 5000 € и 10000 €. Не се изисква съфинансиране от страна на институциите кандидати.

Пълният текст на поканата и образците на документи за кандидатстване са достъпни на страницата на МОН, в рубриката „Програми и проекти“, EEA GRANTS, и на линк:
http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257

 

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам