Учебни планове и програми по специалности в 40 професионални направления започват да разработват екипи от водещи професионални гимназии от цялата страна в партньорство с представители на бизнеса и висшите училища. Това съобщи министърът на образовани

Към новината

70 млади учители от областите Велико Търново, Враца, София и Бургас споделяха добри практики от работата си в училище и дискутираха идеи за промени, които да повишат качеството на образованието. „Младите учители са по-смели, по-склонни да експеримент

Към новината

„Мотивацията за учене трябва да се насърчава още в ранна възраст докато децата посещават детска градина. Предучилищната подготовка осигурява основни езикови и математически знания, развива социалните умения, нивото на комуникация и социализация в раз

Към новината

„Осигуряването на равен достъп до качествено приобщаващо образование за всички деца, включително за тези в неравностойно социално-икономическо положение, със специални образователни потребности и с увреждания, е от ключово значение за сплотяването на

Към новината

Грижата за здравето на учениците е грижа за бъдещето на нацията. Всички в системата на образованието – директорите, учителите, родителите и самите деца, трябва да знаят, че това е сериозна отговорност за формиране на навици за здравословно хранене и

Към новината

АКТУАЛНО

ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2016-2017 Г. БЕШЕ ПРИЕТ

Към новината

20.06.2018

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ГИМНАЗИЯ ЩЕ БЪДЕ И ОНЛАЙН

Към новината

19.06.2018

НАД 7500 УЧЕНИЦИ ИМАТ ПРАКТИКИ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

Към новината

18.06.2018

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ИНИЦИАТИВАТА „ХРАНИ 2030“ Е КЛЮЧОВА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВА БИОИКОНОМИКА В ЕВРОПА

Към новината

15.06.2018

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЪР НИКОЛОВ: БЪЛГАРИЯ УЧАСТВА УСПЕШНО В ИНИЦИАТИВАТА HEINNOVATE

Към новината

15.06.2018