12.11.2018 г. Конкурс за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година

Резултати от конкурса за преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2018-2019 година, проведен на 20 ноември 2018 година

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерството на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в следните чуждестранни университети:

 1. Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република
 2. Кьолнския университет, Федерална република Германия

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания:

 1. Да са български граждани, да преподават в български държавни висши училища или да работят в структурата на Българската академия на науките към момента на кандидатстване;
 2. Да имат висше филологическо образование – българска или славянска филология;
 3. Да имат най-малко тригодишен преподавателски стаж във висше училище и да притежават образователна и научна степен „доктор“ в област на висшето образование „Хуманитарни науки“, направление „Филология“;
 4. Да владеят английски, френски, немски или езика на страната, в която ще бъдат командировани, на минимум B2 ниво от Общоевропейската референтна езикова рамка.

II. Допълнителни изисквания към кандидатите, заявени от чуждестранните университети:

1. Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република

 • Образователна степен „магистър“ или по-висока;
 • Преподавателски опит;
 • Добри познания по българска филология, история и лингвистика;
 • Майчин български език;
 • Желание и отговорност към работния процес.

2. Кьолнския университет, Кьолн, Федерална република Германия

 • Умения за преподаване на български език на всички нива от А1 до C1, като опит в преподаването на български език не е задължителен;
 • Владеене на работно ниво на немски или английски език (най-малко ниво B2);
 • Предпочитание за притежание на докторска степен по „Хуманитарни науки“;
 • Преподавателски умения;
 • Желание за сътрудничество с постдокторанти, докторанти и лектори в неформални групи, участие в конференции и екскурзии;
 • Добро познаване на българската култура, литература и история;
 • Интерес към историята и настоящето на обучението по хуманистка;
 • Познаване на системата на висшето образование в България;
 • Изследователски опит и/или такъв в хуманитарните науки с диахронен и интердисциплинарен подход;
 • Способности за развитие на сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“;
 • Желание за работа по разработването на съвместна програма „Културна и интелектуална история между Изтока и Запада“ с български студенти.

Преподавателят ще работи в Славистичния институт към университета и ще обучава студенти от следните специалности:

 • Славянски езици (бакалавърска и магистърска степен);
 • Регионални изследвания (програма „Културата и историята на Централна и Източна Европа“ – “Regionalstudien Ost-und Mitteleuropa (ROME)“ бакалавърска и магистърска степен);
 • Компаративистична литература (магистърска степен);
 • Културна и интеркултурна история между Изтока и Запада („Cultural and Intellectual History between East and West“ – “CIH” – двойна магистърска степен);
 • Модул “Studium Integrale” (за всички магистърски програми, преподавани във Факултета по хуманистка).

Преподавателят ще има заетост от 10 часа в бакалавърски курс и 4 часа в магистърски курс на семестър. Ще съставя и провежда в сътрудничество с останалите преподаватели модулни изпити. Ще координира сътрудничеството с български университети. Ще има възможност да води семинари за българската култура в европейски контекст. Може да бъде научен ръководител на студенти в магистърска степен от специалност „Културна и интеркултурна история между Изтока и Запада“.

Забележка: Допълнителните изисквания са обявени съгласно информацията, получена от приемащите университети.

Финансовите и административните условия по изпращането на преподавателите в чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, както и съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и научен обмен със съответните държави.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

Подборът и класирането на кандидатите се осъществяват на два етапа – по документи и чрез интервю. В срок до 12 ноември (понеделник) 2018 г. в деловодството на Министерството на образованието и науката кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Формуляр (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на МОН – тук. Желателно е да се попълни на компютър);
 2. Заявление (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на МОН – тук. Желателно е да се попълни на компютър);
 3. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) ;
 4. Списък на научните трудове и публикации;
 5. Мотивационно писмо (максимално 1 стр.);
 6. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или академична длъжност;
 7. Актуален документ за преподавателски и общ трудов стаж (служебна бележка);
 8. Копие от трудова книжка;
 9. Копие от личната карта;
 10. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
 11. Актуална снимка, формат 3/4 см (моля да се прикрепи към биографичната справка);
 12. Други документи по преценка на кандидата (описват се).

* * *

Желателно е горепосочените документи да бъдат предоставени и на електронен носител (диск) заедно с екземплярите на хартия.

Всеки кандидат може да кандидатства за едно преподавателско място.

Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Краен срок за подаване на документите: 12 ноември (понеделник) 2018 г. Документи с пощенско клеймо 12 ноември, но получени след 14 ноември 2018 година, няма да бъдат разглеждани.

Подадените документи не подлежат на връщане.

При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в подбора и избора.

За преподаватели не могат да кандидатстват лица, които вече са били такива, ако от завръщането им не са изминали 2 (две) години.

Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването. Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.

Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно.

GoTop