20.07.2018 г. Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2018/2019 година

За преподавател по български език и литература в Билоцерковско специализирано училище № 1 със засилено изучаване на славянски езици, гр. Била Церква, Киевска област, Украйна е избрана Мариана Славова Петришка.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
град София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, протоколите за сътрудничество и обмен с образователните министерства на Р Молдова и Украйна и Спогодбата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Р България и Министерството на науката и висшето образование на Р Казахстан и Министерството на здравеопазването, образованието и спорта на Р Казахстан

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2018/2019 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, гр. Тараклия, Р Молдова (2 места);
 2. Преподавател по български език и литература в Училището за национално възраждане „Канат Даржуман“, гр. Павлодар, Р Казахстан;
 3. Преподавател по български език и литература в Украинско-българския многопрофилен лицей, гр. Приморск, Запорожка област, Украйна;
 4. Преподавател по български език и литература в Билоцерковско специализирано училище № 1 със засилено изучаване на славянски езици, гр. Била Церква, Киевска област, Украйна;
 5. Преподавател по български език и литература в Преславско многопрофилно общообразователно училище I-III степен, с. Преслав, Приморски район, Запорожка област, Украйна;

Изисквания към кандидатите за заемане на обявените длъжности:

 • Да са български граждани;
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността, съответстваща на преподавателското място, за което кандидатстват;
 • Кандидатите за преподаватели/учители по български език и литература през последните три години да са действащи преподаватели/учители на трудов договор в системата на висшето или училищното образование на територията на Р България;
 • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.

Допълнителни изисквания към кандидатите:

 • За преподаватели по български език и литература в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, гр. Тараклия, Р Молдова
  • да имат научна степен;
  • да имат готовност за провеждане на извънучебни научни и културни мероприятия;
  • да участват в подготовката на научни сборници и университетски вестник.
 • За преподавател по български език и литература в Училището за национално възраждане „Канат Даржуман“, гр. Павлодар, Р Казахстан
  • да владее руски език писмено и говоримо;
  • да има задълбочени познания по история на България;
  • да притежава компютърна грамотност и умения за осъществяване на дистанционно обучение по български език и литература.
 • За преподавател по български език и литература в Билоцерковско специализирано училище № 1 със засилено изучаване на славянски езици, гр. Била Церква, Киевска област, Украйна
  • да притежава компютърна грамотност и умения за работа с мултимедийна техника;
  • да владее руски език на основно ниво.
 • За преподавател по български език и литература в Преславско многопрофилно общообразователно училище I-III степен, с. Преслав, Приморски район, Запорожка област, Украйна
  • да владее руски език писмено и говоримо;
  • да осъществява извънкласни дейности.

Необходими документи за участие в конкурса:

В срок до 20 юли 2018 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката:

 1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 2. Формуляр (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на МОН – тук. Желателно е да се попълни на компютър);
 3. Копие от трудова книжка;
 4. Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 5. Копие от диплома за висше образование;
 6. Подробна автобиография;
 7. Актуална снимка;
 8. Списък на публикации (ако има такива).

* * *

Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от тях лице в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, всеки работен ден от 9,00 до 19,00 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо). Кандидатури, получени в МОН след 24 юли 2018 г., независимо от датата на пощенското клеймо за изпращане, няма да бъдат разглеждани.

Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет, ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.

Не се допускат до следващ етап на конкурса кандидати, които са представили нередовни и непълни документи.

Подадените документи не се връщат на кандидатите.

Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването.

Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.

Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

GoTop