21.09.2018 г. Конкурс за за преподавател по български език и литература в Украинско-българския многопрофилен лицей, гр. Приморск, Запорожка област, Украйна за учебната 2018/2019 година

За преподавател по български език и литература за Украинско-българския многопрофилен лицей, гр. Приморск, Запорожка област, Украйна е избрана д-р Аксения Димитрова Каракалева – Тодорова


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, www.mon.bg

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, протоколите за сътрудничество и обмен с образователните министерства на Р Молдова и чл. 6 от Протокола за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна

ОБЯВЯВА КОНКУРС за преподавател по български език и литература в Украинско-българския многопрофилен лицей, гр. Приморск, Запорожка област, Украйна за учебната 2018/2019 година

I. Изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:

 • Да са български граждани;
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността, съответстваща на преподавателското място, за което кандидатстват;
 • Кандидатите за преподаватели/учители по български език и литература през последните три години да са действащи преподаватели/учители на трудов договор в системата на висшето или училищното образование на територията на Р България;
 • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.

II. Необходими документи за участие в конкурса:

В срок до 21 септември 2018 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката

 1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 2. Формуляр (по образец) за участие в конкурса – може да се свали от интернет страницата на Министерството на образованието и науката;
 3. Копие от трудова книжка;
 4. Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 5. Копие от диплома за висше образование;
 6. Подробна автобиография;
 7. Актуална снимка;
 8. Списък на публикации (ако има такива).

Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от тях лице в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, всеки работен ден от 9,00 до 19,00 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо). Кандидатури, получени в МОН след 26 септември 2018 г., независимо от датата на пощенското клеймо за изпращане, няма да бъдат разглеждани.

Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет, ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.

Не се допускат до следващ етап на конкурса кандидати, които са представили нередовни и непълни документи.

Подадените документи не се връщат на кандидатите.

Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването.

Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.

Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

GoTop