29.06.2018 г. Конкурс за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 годинаМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, www.mon.bg

На основание на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерството на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в следните чуждестранни университети:

 1. Хумболтов университет, Берлин, Федерална република Германия;
 2. Делхийски университет, Делхи, Индия;
 3. Университет „Болоня“, Форли, Република Италия;
 4. Университет „Ориентале“, Неапол, Италия;
 5. Братиславски университет „Ян Амос Коменски“, Братислава, Република Словакия;
 6. Университет „Лоранд Йотвьош“, Будапеща, Унгария;
 7. Страсбургски университет, Страсбург, Франция.

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания:

 1. Да са български граждани, да преподават в български държавни висши училища или да работят в структурата на Българската академия на науките към момента на кандидатстване;
 2. Да имат висше филологическо образование – българска или славянска филология;
 3. Да имат най-малко тригодишен преподавателски стаж във висше училище и да притежават образователна и научна степен „доктор“ в област на висшето образование „Хуманитарни науки“, направление „Филология“;
 4. Да владеят английски, френски, немски или езика на страната, в която ще бъдат командировани, на минимум B2 ниво от Общоевропейската референтна езикова рамка.

II. Допълнителни изисквания към кандидатите, заявени от чуждестранните университети:

 1. Хумболтов университет, Берлин, ФРГ
   Университетът не е предявил изисквания за тясно специализиран профил на кандидатите. Следва актуалната тенденция на повечето немски университети да се обявяват повече професури „open topic” и да се направи най-добрият избор.
 2. Делхийски университет, Делхи, Индия
   Преподаване на български език на различни нива;
   Опит в преподаването на български език като чужд;
   Преподаване на българска история и култура (отделни лекции).
 3. Университет „Болоня“, Форли, Република Италия
   Добро познаване на италианския език;
   Опит в преподаването на български език на университетско ниво;
   Компетентност за промотиране на културните дейности за разпространение на българския език.
 4. Университет „Ориентале“, Неапол, Италия
   Ясна мотивация за преподаване на български език и култура на чуждестранни студенти (готовност за сътрудничество с катедрата и за работа със студентите);
   Опит или способност в разработването на методики за езиково обучение на чуждестранна аудитория от основно ниво до ниво В2;
   Евентуална специализация по съвременен български език;
   Познаване на италиански език на базово ниво (познаването на английски и руски език ще бъде оценено положително);
   Ще бъде предпочетено наличието на университетско образование по български език и литература.
 5. Братиславски университет „Ян Амос Коменски“, Братислва, Република Словакия
   Опит с преподаване на българския език като чужд език;
   Научноизследователска насоченост към езиковите дисциплини;
   Опит за интерпретация на културологическия контекст на българските факти;
   Опит с организирането на студентски проекти и културни мероприятия.
 6. Университет „Лоранд Йотвьош“, Будапеща, Унгария
   Кандидатът следва да притежава диплома за завършено образование към филологически факултет по български език и литература в българско висше учебно заведение;
   Да има опит в преподаването на български език като чужд;
   Възраст до 50 години.
 7. Страсбургски университет, Страсбург, Франция
   Опит в преподаването на български език на чужденци;
   Добро владеене на френски език;

Забележка: Специфичните изисквания са обявени съгласно информацията, получена от приемащите университети.

Финансовите и административните условия по изпращането на лекторите в чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, както и съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и научен обмен със съответните държави.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

Подборът и класирането на кандидатите се осъществяват на два етапа – по документи и чрез интервю. В срок до 29 юни (петък) 2018 г. в деловодството на Министерството на образованието и науката кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Формуляр (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на МОН – тук. Желателно е да се попълни на компютър);
 2. Заявление (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на МОН – тук. Желателно е да се попълни на компютър);
 3. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) с включен списък на научните трудове и публикации;
 4. Мотивационно писмо (максимално 1 стр.);
 5. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или академична длъжност;
 6. Актуален документ за преподавателски и общ трудов стаж (служебна бележка);
 7. Копие от трудова книжка;
 8. Копие от личната карта;
 9. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
 10. Актуална снимка, формат 3/4 см (моля да се прикрепи към биографичната справка);
 11. Други документи по преценка на кандидата (описват се).

* * *

Желателно е горепосочените документи да бъдат предоставени и на електронен носител (диск) заедно с екземплярите на хартия.

Всеки кандидат може да кандидатства за едно преподавателско място.

Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Краен срок за подаване на документите: 29 юни (петък) 2018 г. Документи с пощенско клеймо 29 юни, но получени след 1 юли, няма да бъдат разглеждани.

Подадените документи не подлежат на връщане.

При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в подбора и избора. За лектори не могат да кандидатстват лица, които вече са били такива, ако от завръщането им не са изминали 2 (две) години.

Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването. Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.

Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

GoTop