30.08.2018 г. Конкурс за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година

Резултати от конкурса за преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2018-2019 година

Министерство на образованието и науката проведе заседание за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 г. в следните университети:

 1. Делхийски университет, Делхи, Индия
 2. Университет „Ориентале“, Неапол, Италия
 3. Кьолнския университет, Федерална република Германия
 4. Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република

Въз основа на проведения конкурс Комисията за подбор на преподаватели по български език и литература одобри следните кандидати за обявените свободни места:

1. Делхийски университет, Делхи, Индия
Комисията класирала кандидатурата на д-р Биляна Първанова Мюлер.

2. Университет „Ориентале“, Неапол, Италия
Комисията класира кандидатурата на гл. ас. д-р Мая Падешка.

3. Кьолнския университет, Федерална република Германия
Комисията класира кандидатурата на проф. д-р Димитър Попов.

4. Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република
В рамките на конкурсната процедура няма постъпили кандидатури. Конкурсът ще бъде обявен отново.
Кандидатурите се предлагат на приемащите чуждестранни висши училища за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно.


Срокът на обявата в удължен до 10 септември 2018 година. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 12 септември 2018 година, като кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща или по телефона за това дали са допуснати до събеседване.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, www.mon.bg

На основание на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерството на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в следните чуждестранни университети:

1. Делхийски университет, Делхи, Индия
2. Университет „Ориентале“, Неапол, Италия
3. Кьолнския университет, Федерална република Германия
4. Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания:

 1. Да са български граждани, да преподават в български държавни висши училища или да работят в структурата на Българската академия на науките към момента на кандидатстване;
 2. Да имат висше филологическо образование – българска или славянска филология;
 3. Да имат най-малко тригодишен преподавателски стаж във висше училище и да притежават образователна и научна степен „доктор“ в област на висшето образование „Хуманитарни науки“, направление „Филология“;
 4. Да владеят английски, френски, немски или езика на страната, в която ще бъдат командировани, на минимум B2 ниво от Общоевропейската референтна езикова рамка.

II. Допълнителни изисквания към кандидатите, заявени от чуждестранните университети:

1. Делхийски университет, Делхи, Индия

 • Преподаване на български език на различни нива;
 • Опит в преподаването на български език като чужд;
 • Преподаване на българска история и култура (отделни лекции).

2. Университет „Ориентале“, Неапол, Италия

 • Ясна мотивация за преподаване на български език и култура на чуждестранни студенти (готовност за сътрудничество с катедрата и за работа със студентите);
 • Опит или способност в разработването на методики за езиково обучение на чуждестранна аудитория от основно ниво до ниво В2;
 • Евентуална специализация по съвременен български език;
 • Познаване на италиански език на базово ниво (познаването на английски и руски език ще бъде оценено положително);
 • Ще бъде предпочетено наличието на университетско образование по български език и литература.

3. Кьолнския университет, Кьолн, Федерална република Германия

 • Умения за преподаване на български език на всички нива от А1 до C1;
 • Владеене на немски или английски език на ниво най-малко B2 и желание за изучаване на немски език в рамките на безплатните курсове, организирани от университета;
 • Предпочитание за притежание на докторска степен по „Хуманитарни науки“;
 • Добро познаване на българската култура и история;
 • Интерес към традициите в обучението по хуманитарни науки и в съвременните тенденции на обучението в тези дисциплини;
 • Познаване на системата на висшето образование в България;
 • Изследователски опит и/или такъв в хуманитарните науки;
 • Желание за принос при разработването на съвместна програма „Културна и интелектуална история между Изтока и Запада“ с български студенти.

4. Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република

 • Образователна степен „магистър“ или по-висока;
 • Преподавателски опит;
 • Добри познания по познания по българска филология, история и лингвистика;
 • Майчин български език;
 • Желание и отговорност към работния процес.

Забележка: Допълнителните изисквания са обявени съгласно информацията, получена от приемащите университети.
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе след 03 септември 2018 година.

Финансовите и административните условия по изпращането на лекторите в чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, както и съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и научен обмен със съответните държави.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

Подборът и класирането на кандидатите се осъществяват на два етапа – по документи и чрез интервю. В срок до 30 август (четвъртък) 2018 г. в деловодството на Министерството на образованието и науката кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Формуляр (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на МОН – тук. Желателно е да се попълни на компютър);
 2. Заявление (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на МОН – тук. Желателно е да се попълни на компютър);
 3. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) с включен списък на научните трудове и публикации;
 4. Мотивационно писмо (максимално 1 стр.);
 5. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или академична длъжност;
 6. Актуален документ за преподавателски и общ трудов стаж (служебна бележка);
 7. Копие от трудова книжка;
 8. Копие от личната карта;
 9. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
 10. Актуална снимка, формат 3/4 см (моля да се прикрепи към биографичната справка);
 11. Други документи по преценка на кандидата (описват се).

* * *

Желателно е горепосочените документи да бъдат предоставени и на електронен носител (диск) заедно с екземплярите на хартия.

Всеки кандидат може да кандидатства за едно преподавателско място.

Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа, или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Краен срок за подаване на документите: 30 август (четвъртък) 2018 г. Документи с пощенско клеймо 30 август, но получени след 03 септември 2018 година, няма да бъдат разглеждани.

Срокът на обявата в удължен до 10 септември 2018 година. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 12 септември 2018 година, като кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща или по телефона за това дали са допуснати до събеседване.

Подадените документи не подлежат на връщане.

При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в подбора и избора. За преподаватели не могат да кандидатстват лица, които вече са били такива, ако от завръщането им не са изминали 2 (две) години.

Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването. Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.

Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно.

GoTop