Архив на покани по ОП НОИР 2014-2020

Архив на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

Заповед № РД09-651/17.05.2016 г. на министъра на образованието и наукта за създаване на Експертен консултативен съвет по приоритетна ос 1 – „Научни изследвания и технологично развитие“ от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

ПОКАНА за участие в избора на представители на неправителствения сектор в Консултативен съвет за сътрудничество с НПО към проект BG05M20P001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Eвропейската комисия даде зелена светлина на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

19.02.2015

Oперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” получи одобрението на Европейската комисия за изпълнение през новия програмен период 2014-2020 година.

България за първи път ще има достъп до средства от структурните и инвестиционни фондове на Общността за научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура, подпомагане на връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот в самостоятелна оперативна програма – “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).

Общият бюджет на програмата възлиза на 1.37 млрд. лв. (финансиране от ЕС и национално съфинансиране), разпределен в четири приоритетни оси:

 • Научни изследвания и технологично развитие;
 • Образование и учене през целия живот;
 • Образователна среда за активно социално приобщаване;
 • Техническа помощ.

Процесът по разработване на единствената специализирана програма в областта на образованието и науката за България бе осъществен при изключителна публичност, прозрачност и привличане на всички заинтересовани страни. Над 100 организации, социални партньори, представители на различни ведомства и граждани са дали повече от 1000 становища, коментари и позиции по програмата, които са взети предвид. Това е и една от причините окончателният вариант на ОП НОИР да бъде приет с такъв обществен консенсус.

Окончателният текст на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. може да видите по-горе.

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за избор на общ наблюдател с право на съвещателен глас и негов заместник в състава на Комитета за наблюдение на ОП „НОИР“

 1. В изпълнение разпоредбата на т. 8 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмния период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката уведомява юридическите лица, отговарящи на критериите по т. 2 и ги кани да излъчат общ наблюдател с право на съвещателен глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и негов заместник в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както следва:
  Група Образование и обучение
  • Фондация „Опън спейс“
  • Фондация на бизнеса за образованието
  • Фондация „Институт Отворено общество“
  • Фондация „Заедно в час“
  • Агенция за икономическо развитие и инвестиции – Силистра
   Група Предоставяне на информационни услуги
  • Агенция за развитие на човешките ресурси
   Група Младеж
  • Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
  • Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“
   Група Човешки и граждански права и свободи
  • Сдружение Национална мрежа за децата.
 2. Одобрените организации в срок от 5 дни от датата на уведомяване писмено уведомяват министъра на образованието и науката за излъчения наблюдател с право на съвещателен глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и негов заместник, съгласно т. 9 от Механизма.
 3. Излъченият наблюдател с право на съвещателен глас и негов заместник трябва да отговарят на критериите посочени в т. 10.1, т. 10.2, т. 10.3 и т. 10.4 от Механизма.
 4. В срок от 15 дни от уведомяването по т. 9 от Механизма, излъчените наблюдатели с право на съвещателен глас и техните заместници представят на министъра на образованието и науката документи, доказващи обстоятелствата по т.10 от Механизма.

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за определяне на общ представител и негови заместници в състава на Комитета за наблюдение на ОП „НОИР“

 1. В изпълнение разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката уведомява юридическите лица, отговарящи на критериите по чл. 6 и ги кани да излъчат общ представител с право на глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и до трима негови заместници в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както следва:
  Група Социално включване и интеграция на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи
  • Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
  • Социална фондация „Инди рома 97“
  • Сдружение „Свят без граници“
  • НКФ „КАРИТАС България“
  • Фондация за социална промяна и включване
  • СНЦ „Нов път“
   Група Екология
  • Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“
  • Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“
  • Асоциация на българските черноморски общини
   Група Образование и обучение
  • Национална асоциация на ресурсните учители
  • Фондация „Заедно в час“
  • СНЦ Американски университет в България
   Група Научно-изследователска и развойната дейност
  • Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
   Група Култура
  • Фондация Център за модернизиране на политики
   Група Младеж
  • Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
  • Сдружение „Организация за научно практическо развитие на студентите“
  • Сдружение „Национален младежки форум“
 2. Одобрените организации в срок от 7 работни дни от датата на уведомяване писмено уведомяват главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН за излъчения представител с право на глас и неговите заместници, като прилагат доказателства за общо одобрение на излъчения представител и неговите заместници, съгласно чл. 8, ал. 2 от Механизма.
 3. Излъчените представители с право на глас и неговите заместници трябва да отговарят на критериите посочени в чл. 8, ал. 3 от Механизма.
 4. В срок от 14 дни от уведомяването по чл. 8, ал. 2 от Механизма, излъчените представители с право на глас и техните заместници представят на главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН документи, доказващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 от Механизма.

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

1. В изпълнение разпоредбата на т. 4 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмния период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката кани да участват в избора на наблюдатели с право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:

 • образованието и обучението;
 • предоставянето на информационни услуги;
 • научно-изследователската и развойната дейност;
 • младежта;
 • общественото здраве;
 • интеграция на малцинствени етнически групи и имигранти;
 • човешките и гражданските права и свободи.

2. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в т. 2 от Механизма.
3. В срок от 15 дни от датата на публикуване на поканата – 16 юни 2014 г., всяко заинтересовано лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление до министъра на образованието и науката за участие в избора.
4. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.
5. Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от министър на образованието и науката.
6. Към заявлението се прилагат документите, определени в т. 7 от Механизма.

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за определяне на представители и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

1. В изпълнение разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката кани да участват в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:

 • човешките и гражданските права и свободи, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
 • социалното включване и интеграция на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи;
 • екологията;
 • образованието и обучението;
 • предоставянето на информационни услуги;
 • научно-изследователската и развойната дейност;
 • културата;
 • младежта;
 • общественото здраве.

2. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в чл. 2 от Механизма.
3. В срок от 15 работни дни от датата на публикуване на поканата – 11 юни 2014 г., всяко заинтересовано лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление до главния директор на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ за участие в избора.
4. Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.
5. Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от заместник-министър председателя и министър на правосъдието.
6. Към заявлението се прилагат документите, определени в чл. 7, ал. 5 от Механизма.

GoTop