Проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в ПОО“

Проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“

Проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в ПОО“

Проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в ПОО“

Проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в ПОО“

Информация за проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“

Обща информация за проекта:

Проектът BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“ се изпълнява по Приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът стартира на 12.01.2017 г. със срок на изпълнение 24 месеца.

Бенефициент е Министерство на образованието и науката с партньор Националната агенция за професионално образование и обучение и асоциирани партньори Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на независимите синдикати в България и Конфедерация на труда „Подкрепа“.

Проектът „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“ е насочен към създаване на предпоставки за осъществяване на професионално образование и обучение, ориентирано към резултатите, а не към целите на обучението, организирано в модулна форма на обучение. Професионалното образование и обучение, организирано в „модули“, допринася за хоризонталната проходимост в системата, създава условие за организиране на кратки квалификационни курсове (по „част от професия“), съобразно потребностите на отделните лица, подпомага процедурите по валидиране на умения, придобити извън образователната система.

Предвидено е в рамките на проекта да се създаде методика, подпомагаща екипите, които разработват учебните планове и програми на базата на ДОС, при спазване на актуалната нормативна уредба. Включването на работодателските организации като асоциирани партньори в проекта цели идентифициране на правилните компетенции, които трябва да се усвояват в ПОО, и които отговарят на търсенето на бизнеса. Ясно разписаните „резултати от учене“ и модулните учебни планове и програми са предпоставка за привличане на повече предприятия в осъществяване на „дуално обучение“. Включването на нови технологии в обучението, както и различната организация на учебния процес (модулите съчетават теория и практика), ще допринесе за по-голяма атрактивност и привличане на повече кандидати за професионално образование и обучение. В обучение, организирано в модули и разписано в „единици резултати от учене“, е възможно въвеждане на кредитната система, което е стъпка напред и в усилията да бъдат убедени висшите училища да признават резултатите от учене, усвоени в системата на ПОО.

Цели на проекта:

Общата цел на проекта е изграждане на практически пътища за въвеждане и прилагане на основните принципи и характеристики на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение чрез въвеждане на модулен подход на обучение (ECVET).

Специфичните цели са:

 • Осигуряване на гъвкав достъп за придобиване на професионална квалификация в контекста на ученето през целия живот;
 • Подобряване на условията за придобиване на компетентности, адекватни на потребностите на пазара на труда, чрез осъществяване на пряка връзка между обучението и изискванията на бизнеса;
 • Развитие на възможностите за натрупване на кредити в професионалното образование и обучение и осигуряване на плавен преход към висше образование и/или включване в пазара на труд;
 • Създаване на предпоставки за децентрализиране на системата на професионалното образование и обучение чрез усъвършенстване на умения за разработване и прилагане на учебна документация в реален учебен процес.

Дейности:

 • Разработване на държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по 20 професии;
 • Разработване на методическо ръководство за разработване на модулна учебна документация;
 • Разработване на модулни учебни пакети за двадесетте професии, за които са разработени държавни образователни стандарти;
 • Разработване на национални изпитни програми по двадесет професии;
 • Провеждане на обучения за въвеждане на кредити в професионалното образование и обучение, в контекста на европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) и за прилагане на модулната организация на обучение;
 • Въвеждане на разработените ДОС, учебни планове, програми и НИП в процеса на професионално образование и обучение;
 • Провеждане на кръгли маси, работни срещи, национални и регионални обучителни семинари по области с участието на директори и учители от професионални гимназии, преподаватели от центрове за професионално обучение и други заинтересовани страни.
GoTop