15.01.2021 г. Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни-2“ ще се проведе онлайн

(публ. 15.01.2021 г.)

Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., организира онлайн информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“, който ще се проведе през платформата Zoom на 20.01.2021 г., сряда, от 10:00 часа. Основната цел на процедурата е чрез осигуряване на достъп до образование и обучение да се окаже подкрепа на уязвими групи за социално включване и за тяхната по-добра реализация на пазара на труда.

Допустими кандидати са държавни и общински училища и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), а допустими партньори са държавни и общински училища, ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), които предоставят кариерно ориентиране и консултиране. Допустими асоциирани партньори са: общини – на чиято територия се намират училищата (кандидат или партньор), Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Регионалните управления на образованието, Държавната агенция за бежанците.

Заинтересованите страни, желаещи да участват в информационния ден, следва да се регистрират предварително до 18 януари 2021 г., включително, на следния линк:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcOyvrjIuE9LYODF5wip9tkVqamv0qsWh

След попълване на регистрационната форма, на посочения в регистрацията електронен адрес съответният участник ще получи линк, с който ще може да влезе в срещата.

Допълнителна информация за процедурата ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – www.opnoir.bg, както и в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове:
https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470.

GoTop