Нормативни документи

ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България (обн. – ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; … изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.)

Act on Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (Prom. SG. 38/21 May 2010, amend. SG. 81/15 Oct 2010, amend. SG. 101/28 Dec 2010, amend. SG. 68/2 Aug 2013, amend. and suppl. SG. 30/3 Apr 2018, amend. SG. 17/26 Feb 2019)

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. – ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.) Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.

ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията по академична етика
(Обн. – ДВ, бр. 68 от 17.08.2018 г.)

GoTop