Подбор на външни членове на Одитния комитет на МОН

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

(публ. 07.11.2023 г.)

На основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, във връзка със Заповед № РД09-3556/ 02.11.2023 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ ПРОЦЕДУРА

за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на образованието и науката

1. Изисквания към кандидатите за членове на одитния комитет:

  • да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • да имат минимален професионален опит – най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
  • да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл. 18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

2. Начин на провеждане на подбора:

  • преглед на представените от кандидатите необходими документи;
  • интервю с допуснатите по документи кандидати:1. разбирането на кандидата за целите на организацията, предизвикателствата, пред които е изправена, и съществените рискове; 2. спецификата на съответната организация и степента, до която кандидатът познава правната рамка за дейността й; 3. вижданията на кандидата за управлението на риска в организацията, управлението и ролята на вътрешния и външния одит; 4. вижданията на кандидата за ролята и мястото на одитния комитет.

3. Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в процедурата /Приложение № 1 към чл. 6 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор/;
  • Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • Копие от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор, придружен със справка за осигурителния доход за социално осигуряване, издадена от съответната компетентна институция и др.) Документи, удостоверяващи професионален опит на чужд език, следва да са преведени на български език, при спазване на изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
  • Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 17.11.2023 г., включително.

Документите следва да бъдат представени лично в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 559.

5. Общодостъпно място, на което ще се обяви протокола с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на Министерството на образованието и науката: www.mon.bg и на информационното табло в административната сграда на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, , бул. „Княз Дондуков“ 2А.

6. Описание на задълженията на външен член на одитния комитет: участва в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета съгласно чл. 18, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитният комитет заседава най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове.

7. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: възнаграждението за участие в заседанията на одитния комитет е равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.

GoTop