Преподаватели

Обява за подбор на преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2024/2025 година, както следва: (публ. 03.04.2024 г.)

  1. Преподавател по български език и литература в начален курс в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова;
  2. Преподавател по методика на преподаването по история, култура и традиции на българския народ в Главното управление на образование в гр. Комрат, АТО Гагаузия, Р Молдова;
  3. Преподавател по български език и литература в СОУ № 1 „Атанас Стоев“, с. Паркани, Република Молдова;
  4. Преподавател по музикално-теоретични дисциплини в Образцов център в художественото образование „Щефан Няга“, филиал в гр. Твърдица, Р Молдова;
  5. Преподавател по български език и литература в Гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград (Цариброд), Р Сърбия.

Обява за подбор

Формуляр (по образец) за участие в подбора;

В срок до 25 април 2024 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката. (публ. 03.04.2024 г.)


Процедура за подбор на преподавател по български език и литература за академичната 2024/2025 година в Университет Киото (с преподаване в Университет за чужди езици в Кобе и Университет Осака), Япония.

Обява

Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище;
Приложение 2 Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература.

Документите се подават в срок до 19 февруари 2024 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 02.02.2024 г.).

Резултати от процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища за академичната 2024/2025 година, проведена на 19 март 2024 г.

Университет Киото (с преподаване в Университет за чужди езици в Кобе и Университет Осака), Япония – Иво Владимиров (публ. 22.03.2024 г.)


Министерството на образованието и науката обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение на преподаватели, изследователи и докторанти в чужбина през учебната 2024-2025 година (публ. 23.01.2024 г.)

Обява

Срок за подаване на документите – 9 февруари 2024 г. (публ. 23.01.2024 г.)


Център за развитие на човешките ресурси обявява допълнителна покана за подбор на външни експерти за оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021-2027 селекционна година (публ. 22.01.2024 г.)

Обява

Срок за подаване на документите – от 22.01.2024 г. до 02.02.2024 г. включително.

GoTop