Други

Критерии за подбор и оценка на приоритетни инвестиционни проекти, финансирани със средства от държавния бюджет за системата на Министерството на образованието и науката (публ. 18.11.2021 г.)


Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

Повече информация


Приходна банкова сметка на МОН за внасяне на такси

БНБ Централно управление, пл. „Батенберг“ No1
I BAN – BG 50BNBG96613000149101;
BIC – BNBGBGSD;


Заявление РБ-1 за промяна на обстоятелствата

С влизане в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) в регистър БУЛСТАТ детските градини и училищата трябва да подадат заявление РБ-1 за промяна на обстоятелствата на гише (на хартиен носител) в службите по регистрация към Агенция по вписванията или по електронен път с електроннен подпис.

GoTop