Национални програми 2018

ГОДИШЕН ОТЧЕТ на Националните програми за развитие на образованието – 2018 година (публикувано 30.10.2019 г.)

ОТЧЕТ за изпълнението модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, одобрена с Решение на Министерския съвет № 216 от 21 април 2017 г.


Одобрени с Решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерския съвет

1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“


2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“


Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Класиране на оценените в РУО проектни предложения на училищата по Модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“

Правила за координацията и контрола на дейностите

Формуляр за кандидатстване

Формуляр за оценяване на проекти

Протокол за оценяване на проектите в РУО

Протокол за мониторингово посещение

Лица за контакт:
Емилия Григорова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 569, е-mail: [email protected]
Маня Манева – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 453, е-mail: [email protected]3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 на МС от 24.08.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието


Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Ръководител: Мария Тодорова – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 779, e-mail: [email protected]

Списък на класираните училищата, кандидатствали с проекти за финансиране по националната програма,
модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“, дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“

Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“
Формуляр за кандидатстване
Срок за подаване на формуляра по дейност 1 – 28 май 2018 г.

Лица за контакт по дейност 1 са както следва:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: [email protected]
Ваня Тивидошева – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 424, e-mail: [email protected]
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: [email protected]
Чавдар Здравков – експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 478, e-mail: [email protected].


Дейност 2 „Модернизиране на учебното съдържание“

Списък на училища, на които се възлага организирането и разработването на учебната документация съгласно Заповед № РД09-1041/20.06.2018 г. на министъра на образованието и наука

Формуляр за кандидатстване
Срок за подаване на формуляра по дейност 2 – 18 май 2018 г.

Лица за контакт по дейност 2 са както следва:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: [email protected]
Маргарита Гатева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 425, e-mail: [email protected]
Илиана Танева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение”, тел.: 02/9217 786, e-mail: [email protected]
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: [email protected]
Румяна Костадинова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 466, e-mail: [email protected]
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 797, e-mail: [email protected]
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 563, e-mail: [email protected]
Чавдар Здравков – експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 478, e-mail: [email protected].


Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

Списък на училищата, които ще бъдат финансирани допълнително по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 година

Примерен списък на уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи, необходими за провеждане на практически дейности по учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда в VII и в IX клас

Лице за контакт: Емилия Григорова – експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното иучилищното образование”, тел.: 02/9217 478, e-mail: [email protected].


Модул „Музеите като образователна среда“

Списък на училищата, одобрени за участие в Националната програма „Създаване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“


Национален конкурс за учители за най-добър урок в музей

Резултати от Националния конкурс за учители за най-добър урок в музей

  • Първо място – Нина Караиванова, ОУ „Екзарх Антим I“, гр. Пловдив;
  • Второ място – Светла Караянева, ОУ „Алеко Константинов“, гр. Пловдив;
  • Трето място – Полина Георгиева, ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч. (публ. 29.10.2019 г.)

Регламент за организиране и провеждане на Национален конкурс за учители за най-добър урок в музей

Срок за представяне на изследователските проекти: 15.07.2019 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя).


Дни на отворени врати „Старото школо разказва”


Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното иучилищното образование”, тел. 02 9217 746; 02 9217 446; e-mail: [email protected]

Лице за контакт: Радостина Николова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното иучилищното образование”, тел. 02 9217 743; е-mail: [email protected]


Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

Списък на класираните за финансиране училищни проекти от начален етап

Списък на класираните за финансиране училищни проекти от прогимназиален етап

Формуляр за кандидатстване
Декларация

Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 21.05.2018 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 440, е-mail: [email protected]
Нона Костадинова – младши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 435, e-mail: [email protected]


Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

Формуляр на Отчет за осъществените дейности и извършените разходи

Информация за средствата, които ще се предоставят на класираните общински училища по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Осигуряване на ученически шкафчета”

Списък на класираните държавни и общински училища по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Осигуряване на ученически шкафчета”

Формулярът за кандидатстване е достъпен на адрес https://np2018.mon.bg/ – след натискане на бутон „Подай“ за модул „Осигуряване на ученически шкафчета – Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.
Срок за кандидатстване – 05.06.2018 г. вкл.

Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174750, 02/8174758, email: [email protected]

Лица за контакт:
Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174760, email: [email protected]
Павлина Тодорова – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174767, email: [email protected]
Радостина Рачева – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174766, email: [email protected]


4. Национална програма „С грижа за всеки ученик“

Национална програма „С грижа за всеки ученик“


Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

Списък на класираните проектни предложения на училищата по Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

Предложение за класиране на проектите по модул 1

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Рени Рангелова – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 9217 499, [email protected]


Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

Списък на класираните проектни предложения на училищата по Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

Предложение за класиране на проектите по модул 2

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Красимира Александрова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02/9217575; [email protected]


5. Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

Окончателни списъци на класираните и недопуснатите до класиране проектни предложения на училищата и детските градини по Националната програма „Развитие на системата на предучилищното образование”

Формуляр за кандидатстване

Проектосписъци на класираните и недопуснатите до класиране проектни предложения на училищата и детските градини по Националната програма „Развитие на системата на предучилищното образование”. Срок за подаване на възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски на ел. адрес [email protected] до 5 септември 2018 г. (включително):

Класирани проектни предложения на училища и детски градини

Недопуснати до класиране проектни предложения на училища и детски градини

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected]

Лице за контакт: Ваня Трайкова – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 443; е-mail: [email protected]


6. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“


7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Правила за изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Формулярът за кандидатстване е достъпен на адрес https://np2018.mon.bg/ – програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.
Срок за кандидатстване – 23.10.2018 г. вкл. с изключение на Дейност 6 „Изграждане/доизграждане на Wi-Fi мрежи за нуждите на училищното образование“.

Разпределение на средствата за интернет свързаност – НП ИКТ 2018

Класиране на училища по дейност 3, Мярка 3.2. Предоставяне на средства за закупуване на иновативен хардуер и въвеждане на ИКТ за нуждите на училищното образование

Класиране на детски градини по Дейност 2. Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер за институциите от системата на предучилищното образование

Ръководител: инж. Борис Герасимов – директор на дирекция ИКТ, [email protected]
Лица за контакт:
Филип Иванов – главен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02/92 17 600, [email protected]
Стела Колева – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02/92 17 459, [email protected]


Изграждане на безжични мрежи в държавните и общински училища
(НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА)

Списък на началните и основни училища, получили средства за изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи

Задължителни минимални изисквания към изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в началните и основни училища

За изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училищата не се кандидатства.

Отнася се за училищата получили финансиране през декември 2018 г. и писма с указания от РУО.

!!! ВАЖНО !!! Удължава се срокът за качване на оферти за изграждане на WiFi до 29.03.2019 г. (петък) до края работния ден. !!!

На онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието 2018 година – https://np2018.mon.bg/ в раздел „Изграждане и развитие на безжичните мрежи за нуждите на държавните и общинските училища за 2019 г. – НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА“ в срок до 27.03.2019 г.:
1. Прикачва се одобрената от директора на училището техническа и ценова оферта с включени марки, модели, количества и цени с разбивка по компоненти и дейности.
2. Подава се заявка за проверка на съответствието на избраното оборудване с изискванията на МОН.
3. След получаване на становище за съответствие на избраните устройства с минималните технически изисквания на МОН се пристъпва към сключване на договор, съответстващ на офертата.
4. В срок до 12.04.2019 г. директорите трябва да са сключили договори и да прикачат договор, съответстващ на одобрената оферта.
5. След приключване на дейностите по изграждане на WiFi, но не по-късно от 31.07.2019 г., в платформата следва да се прикачат разходооправдателен документ и приемо-предавателен протокол. В протокола изрично трябва да е упоменато името на поне един служител от училището, който да е обучен за работа с предложеното решение и да бъдат вписани серийните номера на доставената техника.

Неизразходваните целеви средства, предоставени за изграждането и развитието на безжични мрежи, подлежат на възстановяване по бюджета на Министерството на образованието и науката в срок до 31.07.2019 г.


Изграждане на безжични мрежи в държавните и общински училища
(УЧИЛИЩА С ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП)

Списък на училищата, одобрени с Решение № 720 от 11.10.2018 г. на Министерски съвет за изграждане и развитие на безжични мрежи

Задължителни минимални изисквания към изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училища

За изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училищата не се кандидатства.

Ако училището е в Списъка на училищата, одобрени с Решение № 720 от 11.10.2018 г. на Министерски съвет за изграждане и развитие на безжични мрежи, в срок до 15.11.2018 г. директорите трябва да са сключили договори и да са изразходвали получените средства.
В срок до 30.11.2018 г. на онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието 2018 година – https://np2018.mon.bg/ в раздел „Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общинските училища за 2018 г.”, директорите трябва да качат следните документи:
1. Техническа и ценова оферта с включени марки, модели, количества и цени с разбивка по компоненти и дейности.
2. Договор, съответстващ на офертата.
3. Разходооправдателен документ.

Неизразходваните целеви средства, предоставени за изграждането и развитието на безжични мрежи, подлежат на възстановяване по бюджета на Министерството на образованието и науката в срок до 30.11.2018 г.

След приключване на дейностите по изграждане на WiFi, но не по-късно от 31.03.2019 г., на онлайн платформата следва да се прикачи и Приемно-предавателен протокол. В протокола изрично трябва да е упоменато името на поне един служител от училището, който е обучен за работа с предложеното решение.

С писмо, изходящ №9105-363/07.11.2018 г., чрез началниците на РУО са уведомени директорите на училищата, одобрени с Решение № 720 от 11.10.2018 г. на Министерски съвет за изграждане и развитие на безжични мрежи, че с цел осигуряване на прозрачност и отчетност и за да се избегне несъответствие с оферираното оборудване, в приемно-предавателните протоколи, които следва да бъдат прикачени на страницата на МОН, се вписват серийните номера на доставената техника.


8. Национална програма „Квалификация“

Национална програма „Квалификация“


9. Национална програма „Заедно за всяко дете“

Национална програма „Заедно за всяко дете“

Ръководител: Соня Мелоян, тел.: 02/9217 553;554; [email protected]
Лица за контакт:
Катя Никова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 438; e-mail: [email protected]
Мариета Кротнева – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 735; e-mail: [email protected]
Павлина Вълева – експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 565; e-mail: [email protected]


Модул „Екипи за обхват“

Дейност 1 „Подпомагане на екипите“

Списък на класираните заявки за финансиране по дейност 1. „Подпомагане на екипите“ от модул 1. „Екипи за обхват“, Национална програма „Заедно за всяко дете“ – 2018 година

Заявка за финансиране на дейностите, извършени от членовете на екипа за обхват (от директорите на училища и детски градини)
Заявка за осигуряване финансирането за екипите за обхват (от началниците на РУО)


Дейност 2 „ Популяризиране на работата на екипите“

Заявка за финансиране на Дейност 2 „Популяризиране на работата на екипите“ (от началниците на РУО)

Списък за финансиране по дейност 2 „Популяризиране работата на екипите“


Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“

Списък на класираните училища и детски градини за финансиране по модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите”

Формуляр за кандидатстване


10. Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“

Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“

Приложение 1 – Формуляр за участие
Приложение 2 – Справка за дължимите обезщетения за периода
Приложение 3 – Декларация за условията
Приложение 4 – Декларация за достоверност на данните
Приложение 5 – Отчет за получените и изплатените средства през 2018 г.

Ръководител: Дима Коцева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 484, e-mail: [email protected]
Лица за контакт:
Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02/9217 404, e-mail: [email protected]
Антон Коев – старши експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02/9217 605, e-mail: [email protected]


11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

Модул: „Създаване на достъпна архитектурна среда“ – 2018 г.

Списък на държавните институции с обхвата на дейности по модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Мирослава Стоянова-Паличева – началник отдел „Ремонтни дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 684, [email protected].
Лица за контакт:
Дарина Савова – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, [email protected];
Виржиния Хубчева – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 603, [email protected];
Сашка Владимирова – старши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, [email protected];
Тодор Петров – старши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, [email protected];
Константин Бояджиев – младши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, [email protected].

Модул „Сигурност в училище“

Списък на одобрените проектни предложения по Модул „Сигурност в училище“

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: инж. Борис Герасимов – директор на дирекция ИКТ, [email protected]
Лица за контакт:
Димитър Цветков – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02 92 17 734, [email protected]
Цветанка Иванова – главен експерт в дирекция ИКТ, тел. 02 92 17 458, [email protected]


12. Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2018 г. – с промени към месец януари 2019 г.

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – ноември 2018 г. – втори транш

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2018 г.

Заповед № РД 09-1045/21.06.2018 г. за утвърждаване на Правила за отчитане на средствата, предоставени за учебната 2018/2019 година по националната програма „Роден език и култура зад граница”, одобрена с Решение на Министерския съвет № 271/20.04.2018 г., утвърдени със заповед № рд 09-1045/21.06.2018 г. на министъра на образованието и науката

Формуляр за кандидатстване

Срок за кандидатстване: 04 юни 2018 година

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 428, e-mail: [email protected]
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: [email protected]


13. Национална програма „Без свободен час“

Национална програма „Без свободен час“

Списък на училищата и ЦСОП, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2018 г., за периода 01.09.-31.10.2018 г., утвърден със Заповед № РД09-3510/04.12.2018 г. на министъра на образованието и науката

Списък на детските градини, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Националната програма „без свободен час“, модул „Без свободен час в детската градина“ за периода 01.07.2018 г. – 30.10.2018 г., утвърдени със Заповед № рд09-3510/04.12.2018 г. на министъра на образованието и науката

Списък на училищата, центровете за специална образователна подкрепа и детските градини, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Националната програма „Без свободен час” за периода от 01.05.2018 г. до 30.06.2018 г., утвърден със Заповед № РД09-3018/24.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

Списък на училищата и детските градини, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Националната програма „Без свободен час” за 2018 г. за периода от 01.11.2017 г. до 30.04.2018 г., утвърден със Заповед № РД09-2804/ 05.10.2018 на министъра на образованието и науката

Модул „Без свободен час в училище“ и модул „Без свободен час в детската градина“

Ръководство за изпълнение на дейностите по НП „Без свободен час“

  1. Заявка до РУО за финансиране
  2. Декларация от директора за реално взети учебни/астрономически часове при заместване и полагаеми възнаграждения на заместващите учители
  3. Справка за полагаемите възнаграждения на заместващите учители за периода
  4. Окончателен отчет
  5. Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия
  6. Справка-декларация за възнаграждение на учител за реално взетите астрономически часове
  7. Карта за мониторингово посещение
GoTop