18. НП „Роден език и култура зад граница“

18. Национална програма „Роден език и култура зад граница“ съгласно приложение № 2;

(публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Роден език и култура зад граница“


Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 430, e-mail: [email protected]


Модул 1 „Подпомагане на обучението по български език и литература, по история на България и по география на България“ (публ. 06.04.2021 г.)

Кандидатства се от 04 май до 04 юни 2021 година чрез електронната платформа https://world.mon.bg

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране за дейностите по т. 4.3.1., т. 4.3.2. и т. 4.3.3 от Модул 1 от Национална програма „Роден език и култура зад граница“ – 2021 г. – втори транш (публ. 04.10.2021 г.)

Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, одобрена с РМС № 257 от 25.03.2021 г., утвърдени със Заповед № РД09-1591/05.08.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2021 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране за дейностите по т. 4.3.1., т. 4.3.2. и т. 4.3.3 от Модул 1 от Национална програма „Роден език и култура зад граница“ – 2021 г. – първи транш (публ. 05.08.2021 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2021 г., модул 1, дейности по т. 4.3.1., т. 4.3.2. и т. 4.3.3. (публ. 19.07.2021 г.)Модул 3 „Партньорства“ (публ. 06.04.2021 г.)

Проектите се изпращат на хартиен носител от 04 май до 04 юни 2021 година, на адрес:
България, София 1000,
бул. „Княз Дондуков“ № 2А,
Министерство на образованието и науката (за Националната програма „Роден език и култура зад граница“).

Формуляр за кандидатстване (публ. 06.04.2021 г.)


Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected]
Дарина Панайотова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Ваня Балчева – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 590, e-mail: [email protected]
Владима Попова-Натова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02 9217 582, e-mail: [email protected]
Николай Николов – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 447, e-mail: [email protected]


GoTop