Докторантски програми, предлагани от ЕУИ за академичната 2018/2019 година

Министерството на образованието и науката предоставя 2 (две) стипендии за обучение в Европейския университетски институт

Кандидатстването за докторантските програми, предлагани от Европейския университетски институт (ЕУИ) за академичната 2018/2019 година, се извършва в периода 01.11.2018 г. – 31.01.2019 г.

Европейският университетски институт (ЕУИ), базиран във Флоренция, е създаден през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия, и предлага докторантски програми и научни изследвания в следните 4 области:

1. История и цивилизация:
https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/DoctoralProgramme
2. Икономически науки:
https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Economics/DoctoralProgramme
3. Юридически науки:
https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/DoctoralProgramme
4. Политически и социални науки:
https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/PoliticalAndSocialSciences/DoctoralProgramme

През 2016 г. Министерството на образованието и науката стана пълноправен член на Европейския университетски институт.

Кандидатстването ще се извършва онлайн в периода 01.11.2018 г. – 31.01.2019 г.

МОН ще предостави 2 (две) стипендии в размер на 1315 (хиляда триста и петнадесет) евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На одобрените кандидати се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването на докторанта в ЕУИ се покриват от страната членка, а четвъртата и последна година от следването е за сметка на ЕУИ. Пълните финансови условия са публикувани на:
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/GrantInfo.

Специално определена комисия изготви национални критерии към кандидатите за предоставяната от МОН стипендия в ЕУИ:

  1. Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване;
  2. Към крайния срок за кандидатстване кандидатът следва да е придобил образователно-квалификационна степен „Магистър“;
  3. Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ – Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента.

Всички останали изисквания, поставени към кандидатите от Европейския университетски институт, могат да бъдат открити на интернет страницата на института: https://www.eui.eu.

GoTop