Проект VS/2018/0205 за подпомагане дейностите на Министерството на образованието и науката като национален компетентен орган по прилагане Препоръката на Съвета на ЕС относно ЕКР за учене през целия живот на национално ниво за периода 2018-2020 г.

Проект VS/2018/0205 за подпомагане дейностите на Министерството на образованието и науката като национален компетентен орган по прилагане Препоръката на Съвета на ЕС относно Европейската квалификационна рамка (ЕКР) за учене през целия живот на национално ниво за периода 2018-2020 г.

Анализ за оценяване въздействието на Националната квалификационна рамка на Република България, приета с РМС № 96/02.02.2012 г.

Моля да изпращате Вашите бележки и предложения относно Анализа за оценяване въздействието на НКР по електронен път до: [email protected]

GoTop