Информационен регистър – квалификации

Информация във връзка с производството за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Съгласно чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование министърът на образованието и науката организира създаването и поддържането на информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

На основание чл. 231, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование от 1-во до 15-о число на месец ноември и април на всяка година се подават заявленията и приложените към тях документи във връзка с производството за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Място и срок за подаване на документите:
За всяка програма се попълва формуляр от обучаващата организация в уеббазирания информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, в съответствие с изискванията към програмите, съгласно текстовете на чл. 232 от Закона за предучилищното и училищното образование и едно заявление за всички програми, предлагани от една обучаваща организация, съгласно Приложение № 29 на Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите директорите и другите педагогически специалисти. Формулярът/формулярите и заявлението се разпечатват от информационния регистър, като формулярът/формулярите е/са неразделна част от заявлението.

Информационният регистър е на адрес http://iropk.mon.bg и ще бъде активен от 01.04.2017 г.

Подаването на документите се извършва на хартиен носител и на флаш-памет всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа от 1 до 15 април 2017 г. (до 18 април 2017 г.) в сградата на Министерството на образованието и науката на адрес:

София 1000
бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2 А, приемна-стая № 5, партер

Лице за контакт:
Лазар Додев, директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“
електронен адрес: [email protected]
телефон за връзка: 02/92 17 436

При подаването на заявлението важи само датата на входящия номер, регистриран в приемната на МОН.

GoTop