Информационният регистър

Информация във връзка с производството за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

(актуализирана на 11.11.2020 г.)

Информационният регистър е на адрес: https://rq.mon.bg/home

Съгласно чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование министърът на образованието и науката организира създаването и поддържането на информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

На основание чл. 231, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование от 1-во до 15-о число на месец ноември и април на всяка година се подават заявленията и приложените към тях документи във връзка с производството за одобряване на програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Обучителните организации подават заявление, като за всяка програма се попълва формуляр в съответствие с изискванията към програмите, съгласно текстовете на чл. 232 от Закона за предучилищното и училищното образование в електронния формат на информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

GoTop