Медицински институт на МВР

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Медицински институт на МВР

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма: Оториноларингология
Оценка: 8,66
Акредитацията е дадена на: 31.03.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма: Нефрология
Акредитация валидна до: 11.06.2026 г.
Оценка: 9,02

Професионално направление: 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма: Неврология
Акредитация валидна до: 11.06.2026 г.
Оценка: 9,04

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Акредитация валидна до: 05.12.2025 г.
Оценка: 9,05

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Образна диагностика
Акредитация валидна до: 05.12.2024 г.
Оценка: 8,96

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма:
Гастроентерология
Акредитация валидна до:
21.06.2024 г.
Оценка:
9,04

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма:
Ендокринология и болести на обмяната
Акредитация валидна до:
21.06.2024 г.
Оценка:
9,15Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Ортопедия и травматология
Акредитация валидна до: 09.06.2021 г.
Оценка: 8,04

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Урология
Акредитация валидна до: 09.06.2021 г.
Оценка: 8,42

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Микробиология
Акредитация валидна до: 07.06.2018 г.
Оценка: 9,56

Докторска програма: Клинична лаборатория
Акредитация валидна до: не дава програмна акредитация
Оценка: 7,03

Докторска програма: Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)
Акредитация валидна до: 15.11.2017 г.
Оценка: 8,60

Докторска програма: Вътрешни болести
Акредитация валидна до: не дава програмна акредитация
Оценка: 7,60

Докторска програма: Кардиология
Акредитация валидна до: не дава програмна акредитация
Оценка: 7,15

GoTop