Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт към „Проф. д-р Г.Павлов“ към Българската агенция по безопасност на храните

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
към Българската агенция по безопасност на храните – гр. София

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина, от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма:
Ветеринарно-санитарна експертиза
Акредитация валидна до:
10.12.2025 г.
Оценка:
8,66
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина, от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма:
Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания на животните
Акредитация валидна до:
10.12.2025 г.
Оценка:
8,89
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина
Докторска програма: Патология на животните
Акредитация валидна до: 04.03.2026 г.
Оценка: 8,51
(актуализирано 25.06.2021 г.)

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина
Докторска програма: Паразитология и инвазионни болести на животните и човека
Акредитация валидна до: 04.03.2026 г.
Оценка: 8,70
(актуализирано 25.06.2021 г.)

GoTop