Национален център по обществено здраве и анализи

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Национален център по обществено здраве и анализи

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Хранене и диететика
Оценка: 9,04
Акредитацията е дадена на: 07.09.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години.
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)
Оценка: 8,98
Акредитацията е дадена на: 07.09.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години.
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Социална медицина и здравен мениджмънт
Оценка: 9,47
Акредитацията е дадена на: 29.06.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години.
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Токсикология
Оценка: 9,05
Акредитацията е дадена на: 29.06.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години.
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Медицинска санитарна физика
Оценка: 8,49
Акредитацията е дадена на: 03.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 27.02.2023 г.)

Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Медицинска санитарна химия
Оценка: 8,57
Акредитацията е дадена на: 03.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 27.02.2023 г.)

GoTop