Национален център по радиобиология и радиационна защита

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Медицинска радиологична физика
Акредитация валидна до: 27.02.2026 г.
Оценка: 9,22
(актуализирано 04.06.2020 г.)

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Радиобиология
Акредитация валидна до: 05.11.2024 г.
Оценка: 9,43

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма
: Радиационна хигиена
Акредитация валидна до: 21.12.2023 г.
Оценка: 9,15

GoTop