Национален център по заразни и паразитни болести

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Национален център по заразни и паразитни болести

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма: Имунопатология и алергология
Акредитация валидна до: 22.04.2027 г.
Оценка: 9,31
(актуализирано 24.06.2021 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Епидемиология
Акредитация валидна до: 22.04.2027 г.
Оценка: 9,27
(актуализирано 24.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Микробиология
Акредитация валидна до: 10.09.2024 г.
Оценка: 9,72

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма
: Вирусология
Акредитация валидна до: 10.09.2024 г.
Оценка: 9,61

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма
: Паразитология и хелминтология
Акредитация валидна до: 10.09.2024 г.
Оценка: 9,15

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма
: Имунология
Акредитация валидна до: 10.09.2024 г.
Оценка: 9,37

GoTop