Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Хематология и преливане на кръв
Акредитация валидна до: 27.02.2026 г.
Оценка: 9,22
(актуализирано 04.06.2020 г.)

GoTop